طلاق و ازدواج اتباع افغان در ایران چگونه است

همه چیز درباره ی تابعیت،اتباع در ایران-ازدواج اتباع در ایران-فرزندان اتباع- طلاق اتباع- نحوه ی طلاق اتباع-مراحل طلاق اتباع-مراحل طلاق اتباع افغانستانی-طلاق توافقی اتباع افغانستانی در ایران- ازدواج اتباع با ایرانیان

مقدمه کامل درباره طلاق و ازدواج اتباع افغان در ایران : بررسی تابعیت و آثار ناشی از آن :تابعیت عبارت است از : “یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می سازد. گفتنی است، تابعیت، عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک. در ایران، تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است البته در مواردی از سیستم خاک، برای کسب تابعیت استفاده شده است.

“برای کمک از بهترین وکیل اتباع افغان وارد شوید”

تابعیت در قانون مدنی ایران

با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود، ایرانی است، اگرچه مادرش غیر ایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دستیابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. در آمریکا و کانادا تابعیت به طور عمده بر سیستم خاک مبتنی است. البته سیستم خون هم جایگاه خود را در قوانین این کشور دارد.

 آثار حقوقی عام تابعیت

رابطه تابعیت پس از به هم پیوستن اجزا ء آن بین فرد و دولت برقرار می گردد . با برقراری این رابطه و تحقق شرایط آن تابعیت در معنای کامل خود تحقق یافته و بر روابط بین المللی حقوقی اشخاص چه در قلمرو داخلی و چه در قلمرو بین تاثیرگذار خواهد بود

مقدمه کامل درباره طلاق و ازدواج اتباع افغان در ایران چگونه است ؟ با ما همراه باشید …


نحوه طلاق افغان ها در ایران

مراحل طلاق اتباع افغان در ایران

طلاق اتباع افغانستانی طبق قانون مدنی ایران : در خصوص طلاق اتباع افغانستانی در ایران رایی  از شعبه هشتم دیوان عالی کشوردر تاریخ ۶/۸/۱۳۹۲ صادرگردیده است، که طبق آن “زوجین از اتباع افغانستان از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می باشند ولی چون قوانین مربوط به دولت متبوع خود را جهت رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه ارایه نداده اند، لذا رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه مطابق قوانین موضوعه ایران بلا اشکال بوده و منع قانونی ندارد.

جمعیت بالایی از مهاجرین افغان در شهر کرج هستند لذا میتوانید از وکیل طلاق کرج کمک بگیرید.

طلاق اتباع افغانستانی در ایران

اتباع افغانستانی نیز مانند سایر اتباع باید روند طلاق خود را مانند ایرانیان، به مراجعه به دادگاه های خانواده و تننظیم دادخواست آغاز نمایند، بعد از روند تشکیل پرونده رسیدگی به مسائل حقوقی آن ها پیرو قوانین کشور تابعه انجام می شود،مگر این که اجرای این قوانین خلاف با عرف جامعه ی ایران باشد.

مسئله ی طلاق صرفا محدود به تابیعت ایرانی نیست و اتباع افغان ساکن در ایران نیز پیرو شرایط موجود می توانند از یکدیگر جدا شوند. ازدواج با اتباع افغانستانی، از جمله موضوعاتی است که در هر سیستم حقوقی، با توجه به ابعاد ویژه حقوقی، سیاسی و امنیتی ، واجد اهمیت تلقی شده است.

طلاق توافقی اتباع افغانستانی در ایران …

اتباع افغانستانی که جمعیت کثیری از اتباع کشور را شامل می شوند، طلاق آن ها بر مبنای قوانین کشور تابعه انجام می شود.البته قانون مدنی افغانستان تا حدودی با قانون مدنی ایران در بخش خانواده شباهت دارد و در رویه عملی گروهی از افغان های مقیم ایران، در صورت طلاق توافقی با مراجعه به روحانیون مذهبی خود و اخذ گواهی طلاق شرعی ، راسا به سفارت افغانستان مراجعه کرده و کلیه مراحل طلاق و ثبت و طلاق نامه دربخش کنسولگری سفارت انجام می پذیرد . گرچه به نظر برخی دیگر زوجین می توانند به دفاتر ازدواج و طلاق در ایران مراجعه و طلاق نامه شرعی را دریافت دارند.

” آیا میدانید که وکلایی هستند که پروسه طلاق توافقی شما را فقط در 5 روز انجام میدهند ؟ به این منظور وارد صفحه وکیل طلاق توافقی شوید “


ازدواج زن ایرانی با اتباع افغان

ازدواج زن ایرانی با اتباع افغانستانی

طبق ماده ۷۸۹ قانون مدنی، زن ایرانی، مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز شامل او می شود و در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند؛ مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر،

تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. با وجود این، متعاقب فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین )ایرانی( زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجددا به او تعلق خواهد گرفت.

مقررات ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانی…

طبق ماده 1059 قانون مدنی ایران، نکاح زن مسلمان ایرانی با مرد غیر مسلمان جایز نیست و بر اساس ماده1060 همین قانون، ازدواج با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است حتی دولت میتواند بر اساس ماده 1060 قانون مدنی،

ازدواج بعضی مستخدمان و مأموران رسمی و محصالن را با زنی که دارای تابعیت خارجی باشد موکول به اجازه مخصوص کند وگرنه هر فرد خارجی که بدون اجازه قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تأدیبی از 0 تا 8 سال محکوم خواهد شد.

مقدمه کامل درباره طلاق و ازدواج اتباع افغان در ایران چگونه است ؟ با ما همراه باشید …


طلاق زن ایرانی از اتباع افغان

طلاق زنان ایرانی از اتباع افغان

طلاق زنان ایرانی با اتباع خارجه دارای تشریفات قانونی مطابق قانون ایران است؛ به عبارتی احوال شخصیه زن ایرانی مزدوج با تبعه خارجی،مطابق ماده ۹ قانون مدنی ایران تابع تشریفات قانون ایران می باشد

باید به این موضوع اشاره کنیم که طلاق زنان ایرانی با تبعه خارجی عواقب و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کند؛ طلاق اتباع ایرانی اگر اینکه در خارجه مقیم باشند تابع قانون ایران دانسته است و در ماده ۹ قانون مذکور نیز، احوال شخصیه اتباع خارجی در ایران تابع قانون کشور متبوع آنها تلقی شده است، پس طلاق آنها نیز تابع قانون کشور متبوع آنها محسوب می گردد.

طلاق زنان ایرانی از اتباع افغان …

در رابطه باطلاق زنان ایرانی از اتباع بیگانه پیرو ماده ی 963 قانون مدنی ایران، در صورتی که زن و شوهر هر دو تبعه ی یک کشور واحد نباشند،قانون کشور متبوع شوهر به عنوان ملاک در نظر گرفته می شود. این به این معناست که در باره ی ازدواج و طلاق قوانین و حقوق و تکلیفات کشور تابعه ی شوهر اجرایی می شود.

مقدمه کامل درباره طلاق و ازدواج اتباع افغان در ایران چگونه است ؟ با ما همراه باشید …

شرایط همسر و فرزندان اتباع افغانی در ایران

شرایط همسر و فرزندان اتباع در ایران

برابر ماده ۷۸۴ قانون مدنی: زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تابعیت ایران را کسبمی نمایند، تبعه دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام می تواند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند

به لحاظ اهمیت خانواده در تشکیل و بقای خانواده و تاثیر همبستگی اعضای خانواده در وحدت جامعه، قانونگذار ایرانی، اصل وحدت تابعیت در خانواده ایرانی را پذیرفته است.

شرایط فرزندان اتباع در ایران …

اولاد صغیر شخصی که دارای تابعیت ایرانی است ،ایرانی محسوب می شوند و آنها در مدت یک سال بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام،می توانند درخواست کتبی خود را به وزارت امور خارجه داده و بعد از تکمیل پروند مربوطه تابعیت پدر در کشور مربوطه را قبول کنند. دولت متبوع پدر، می بایست اظهارنظر خود را مبنی بر پذیرش فرزندانش به تابعیت ایرانی را ضمیمه نمایند.

وضعیت تابعیت افغان ها بعد از ازدواج با ایرانی ها

وضعیت تابعیت افغان ها بعد از ازدواج با ایرانی ها

قانون کشورها نسبت به زنانی که با مردان خارجی،و زنان خارجی که با مردان تبعه همان کشور ازدواج می کنند، از یک روش تبعیت نمی کند. قانون مدنی ایران در مواد 986 و 987 از دو روش متفاوت تبعیت کرده است. طبق ماده976 ق.م زن غیر ایرانی که شوهر ایرانی اختیار کند به تابعیت ایران در می آید و همانند تابعیت اکتسابی از حقوق و تکالیف مربوط به اتباع برخوردار می شوند.

بند 6 این ماده تصریح میکند هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب میشود. این تابعیت با فوت یا طالق شوهر و خارج شدن مرد از تابعیت ایرانی نیز از بین نمیرود.

رضایت - 93%

93%

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا