طلاق و ازدواج اتباع خارجی در ایران

بررسی طلاق و ازدواج اتباع خارجی (عراقی ، افغانستانی ، اروپایی و... ) در ایران

مقدمه کامل درباره طلاق و ازدواج اتباع خارجی در ایران : بررسی تابعیت و آثار ناشی از آن :تابعیت عبارت است از : “یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می سازد. گفتنی است، تابعیت، عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک. در ایران، تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است البته در مواردی از سیستم خاک، برای کسب تابعیت استفاده شده است.

تابعیت در قانون مدنی ایران

با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود، ایرانی است، اگرچه مادرش غیر ایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دستیابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. در آمریکا و کانادا تابعیت به طور عمده بر سیستم خاک مبتنی است. البته سیستم خون هم جایگاه خود را در قوانین این کشور دارد.

 آثار حقوقی عام تابعیت

رابطه تابعیت پس از به هم پیوستن اجزا ء آن بین فرد و دولت برقرار می گردد ، با برقراری این رابطه و تحقق شرایط آن تابعیت در معنای کامل خود تحقق یافته و بر روابط بین المللی حقوقی اشخاص چه در قلمرو داخلی و چه در قلمرو بین تاثیرگذار خواهد بود.

چنانچه ساکن استان تهران و البرز هستید میتوانید از لیست بهترین وکیل کرج بهره مند شوید.

طلاق اتباع خارجی در ایران

طلاق اتباع خارجی در ایران

مسئله ی طلاق صرفا محدود به تابیعت ایرانی نیست و اتباع خارجی ساکن در ایران نیز پیرو شرایط موجود می توانند از یکدیگر جدا شوند. ازدواج با اتباع خارجه، از جمله موضوعاتی است که در هر سیستم حقوقی، با توجه به ابعاد ویژه حقوقی، سیاسی و امنیتی ، واجد اهمیت تلقی شده است.

طلاق اتباع خارجی در ایران…

روند طلاق برای اتباع خارجی در ایران به همان صورت متداول انجام می شود، به این معنا که اتباع خارجی باید ابتدا در دادگاه های خانواده حضور و طرح دعوی نموده و دادخواست مربوطه ی خود را تنظیم نمایند.دادگاه خانواده بر حسب قوانین موجود در کشور متبوع، روند رسیدگی را آغاز و در نهایت حکم را صادر می نماید.به شرط این که قوانین کشور مربوطه مخالف با قوانین عرفی جامعه ما نباشد.

طلاق اتباع خارجی در ایران،تابعه قوانین کشور متبوعه است

مسئله ی طلاق در میان اتباع خارجی مقیم ایران با ساختار و شرایط خاص خود انجام می شود.مسئله ی طلاق در میان اتباع خارجی،تابع قوانین و مقررات کشور متبوعه است و این افراد در ایران می توانند طبق قوانین کشور خود از یکدیگر جدا شوند،البته اجرای این قوانین به همان شکل در کشور ما تابع قوانین خاصی است و اگر با عرف جامعه ی ما مشکلی داشته باشد اجرایی نمی شود.

” اگر به دنبال یک وکیل خبره که آشنا به امور اتباع باشد نیاز دارید میتوانید از بهترین وکیل طلاق ایران کمک بگیرید.

نحوه ی طلاق اتباع خارجی

اتباع خارجی پیرو قوانین کشور متبوعه می توانند از یکدیگر جدا شوند. اگر تابعیت زن و شوهر در زمان طلاق متفاوت باشد،تابعیت شوهر به عنوان اصل قرار می گیرد.حتی اگر زن بخواهد از شوهر خود طلاق غیابی یا بر حسب عسر و حرج طلاق بگیرد،باید دادخواست خود را طبق قوانین کشور خود مطرح نماید.اتباع خارجی نیز مانند ایرانیان باید طلاق خود را ثبت کنند تا رسمیت داشته باشد.

طلاق و ازدواج اتباع خارجی در ایران …

مراحل طلاق اتباع خارجی

مراحل طلاق اتباع خارجی در ایران

متقاضی طلاق ابتدا باید به سامانه ی میخک به آدرس  Mikhak.mfa.gov.ir مراجعه نموده و و به حساب کاربری خود وارد شود. ورود به حساب کاربری از طریق پست الکترونیکی و کد ملی،امکانپذیر است . در صورتی هم که قبلا در این سامانه ثبت نام انجام نشده ، می بایست ابتدا حساب کاربری ایجاد شود.

ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی

طبق ماده ۷۸۹ قانون مدنی، زن ایرانی، مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز شامل او می شود و در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند؛ مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. با وجود این، متعاقب فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین )ایرانی( زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجددا به او تعلق خواهد گرفت.

مقررات ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

طبق ماده 1059 قانون مدنی ایران، نکاح زن مسلمان ایرانی با مرد غیر مسلمان جایز نیست و بر اساس ماده1060 همین قانون، ازدواج با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است حتی دولت میتواند بر اساس ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج بعضی مستخدمان و مأموران رسمی و محصالن را با زنی که دارای تابعیت خارجی باشد موکول به اجازه مخصوص کند وگرنه هر فرد خارجی که بدون اجازه قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تأدیبی از 0 تا 8 سال محکوم خواهد شد.

طلاق زنان ایرانی از اتباع خارجی

طلاق زنان ایرانی با اتباع خارجه دارای تشریفات قانونی مطابق قانون ایران است؛ به عبارتی احوال شخصیه زن ایرانی مزدوج با تبعه خارجی، مطابق ماده ۹ قانون مدنی ایران تابع تشریفات قانون ایران می باشد، باید به این موضوع اشاره کنیم که طلاق زنان ایرانی با تبعه خارجی عواقب و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کند،

طلاق اتباع ایرانی اگر اینکه در خارجه مقیم باشند تابع قانون ایران دانسته است و در ماده ۹ قانون مذکور نیز، احوال شخصیه اتباع خارجی در ایران تابع قانون کشور متبوع آنها تلقی شده است، پس طلاق آنها نیز تابع قانون کشور متبوع آنها محسوب می گردد.

طلاق زنان ایرانی از اتباع بیگانه

در رابطه باطلاق زنان ایرانی از اتباع بیگانه پیرو ماده ی 963  قانون مدنی ایران، در صورتی که زن و شوهر هر دو تبعه ی یک کشور واحد نباشند،قانون کشور متبوع شوهر به عنوان ملاک در نظر گرفته می شود. این به این معناست که در باره ی ازدواج و طلاق قوانین و حقوق و تکلیفات کشور تابعه ی شوهر اجرایی می شود.

شرایط همسر اتباع در ایران

برابر ماده ۷۸۴ قانون مدنی: زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تابعیت ایران را کسبمی نمایند، تبعه دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام می تواند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند.

به لحاظ اهمیت خانواده در تشکیل و بقای خانواده و تاثیر همبستگی اعضای خانواده در وحدت جامعه، قانونگذار ایرانی، اصل وحدت تابعیت در خانواده ایرانی را پذیرفته است.

شرایط فرزندان اتباع در ایران

اولاد صغیر شخصی که دارای تابعیت ایرانی است ، ایرانی محسوب می شوند و آنها در مدت یک سال بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام،می توانند درخواست کتبی خود را به وزارت امور خارجه داده و بعد از تکمیل پروند مربوطه تابعیت پدر در کشور مربوطه را قبول کنند. دولت متبوع پدر، می بایست اظهارنظر خود را مبنی بر پذیرش فرزندانش به تابعیت ایرانی را ضمیمه نمایند.

وضعیت تابعیت زن به واسطه وقوع ازدواج

قانون کشورها نسبت به زنانی که با مردان خارجی،و زنان خارجی که با مردان تبعه همان کشور ازدواج می کنند، از یک روش تبعیت نمی کند. قانون مدنی ایران در مواد 986 و 987 از دو روش متفاوت تبعیت کرده است. طبق ماده 976 ق.م زن غیرایرانی که شوهر ایرانی اختیار کند به تابعیت ایران در می آید و همانند تابعیت اکتسابی از حقوق و تکالیف مربوط به اتباع برخوردار می شوند. بند6 این ماده تصریح میکند هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب میشود. این تابعیت با فوت یا طالق شوهر و خارج شدن مرد از تابعیت ایرانی نیز از بین نمیرود.

رضایت - 92%

92%

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا